New Ribbon
Example Frame
21 กุมภาพันธ์ 2562 ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ เพื่อป้องกันอันตรายจากการพาดผ่านสายไฟฟ้าสาธารณะรายทาง และเพื่อความปลอดภัยในการสัญจร ทัศนวิศัยการขับขี่บนท้องถนน ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขต ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทั ปรับปรุง/ซ่อมแซม ฝารางระบายน้ำ เพื่อป้องกันอันตรายจากเหตุทรุดโทรม 21 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการฝึกอบรมการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน (กิจกรรมทำแนวกันไฟป่า) ณ ป่าชุมชน ม.2,ม.9 (ดอยบ่อแร่ข้างฝายชัยมงคล) 20 กุมภาพันธ์ 2562 ร่วมประชุมเพื่อพิจารณา โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 13 กุมภาพันธ์ 2562 จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนยากจนภาคเหนือ กิจกรรมส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (งบภาค) 13 กุมภาพันธ์ 2562 วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (พระอสว.) ณ รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการฝึกอบรมต่อผ้าแบบ paper plecing และการปักด้นมือชิ้นงาน เพื่อมาทำกระเป๋าของใช้ และของตกแต่งบ้าน ณ กลุ่มเย็บผ้าและศิลปะ ประดิษฐ์ ม.5 ดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซม ฝารางระบายน้ำ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการแจกเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์รับเบี้ยเป็นเงินสด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 4 กุมภาพันธ์ 2562 ร่วมมอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ และนักเรียนอนุบาลทั้ง 2 โรงเรียน ในเขตตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ดูทั้งหมด
ขอเชิญชวนร่วมโครงการฝึกอบรมการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน (กิจกรรมทำแนวกันไฟป่า) ณ ป่าชุมชน ม.2,ม.9 (ดอยบ่อแร่ข้างฝายชัยมงคล) ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ประกาศ เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ของเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ประกาศ เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ของเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ประกาศ เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เรื่องยกเลิกประกาศรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ประกาศ เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแก่ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพเป็นเงินสด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 กำหนดการออกบริการในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. –12.00 น ประกาศ เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เรื่อง ขอแก้ไขประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ร่วมแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมือง แสดงออกถึงวัฒนธรรมที่ดีงามและเป็นอัตลักษณ์อันโดดเด่น ของชาวอำเภอทุ่งเสลี่ยม ขอเชิญประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ดูทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลส์ติก คอนกรีต สท.ถ.๖-๐๐๐๘ สายบ้านแพะ หมู่ที่ ๕,๗ ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคา ประกาศเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สท.ถ.6-0008 สายบ้านแพะ ม.5,7 ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ประกาศเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยวัดม่อนศรีสมบุรณาราม-ท่าน้ำ หมู่ที่ 10 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก อาคารผู้สูงอายุ หมู่ที่ 11 โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) ซอยบุปผาสวรรค์ หมู่ที่ 6 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ชัยมงคล (เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์) โครงการก่อสร้างทางเดินพร้อมหลังคาและปูกระเบื้องพื้นห้องอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่อนศรีสมบุรณาราม (เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์) ประกาศเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อลูกรังพร้อมปรับเกรด หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 11 ประกาศเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดูทั้งหมด

นายพิทักษ์ อุตบัววงศ์

นายกเทศมนตรี

นายณรงค์ ผันพักตร์

ปลัดเทศบาล

สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 276,225

ผู้เข้าชมปีนี้ : 2,064

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 0

ผู้เข้าชมวันนี้ : 0